PRZYWÓDZTWO
Stworzony przez nas program pomaga liderom w budowaniu i realizacji strategii oraz kreowania spójnej z nią kultury organizacyjnej

Nasze 3 moduły

box-490x700-6
Moduł 1

Zmiana kultury organizacyjnej

Moduł 1 dostarcza wiedzy i praktycznych rozwiązań dotyczących skutecznego działania w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w warunkach coraz większej złożoności otaczającej nas rzeczywistości.

Program przynosi największe korzyści organizacjom, które wymagają od swoich liderów aby:

 • potrafili w swoich działaniach godzić globalną strategię ze specyfiką lokalnych rynków i kultur
 • skutecznie działali w lokalnych i regionalnych strukturach macierzowych
 • wprowadzali zmianę kultury, umożliwiającą realizację strategii

W naszej pracy z uczestnikami odwołujemy się do modeli kultury Hofstede & Minkov’a i aplikujemy typologię kultur do kontekstu biznesowego. W module tym wykorzystujemy nasze badanie on-line StrategyQ, pozwalające uczestnikom zrozumieć rzeczywistość kulturową ich firm, określić kulturę niezbędną dla realizacji strategii oraz zrozumieć jakiej zmiany ich organizacja będzie wymagała. Pomagamy również uczestnikom odkryć ich preferencje kulturowe oraz ich konsekwencje (pozytywne i negatywne) w różnych sytuacjach biznesowych. Jeśli współpracujemy z zespołami, pomagamy członkom zespołu zrozumieć, na ile podobnie postrzegają rzeczywistość i konieczny kierunek zmian oraz w których aspektach ich opinie są odmienne i dlaczego.

Korzyści
 • Zbudowanie empatii i wrażliwość na różne kultury (i siebie nawzajem) w organizacji
 • Zbudowanie świadomości indywidualnych preferencji kulturowych, również w zestawieniu z różnymi typami kultur
 • Pozyskanie wiedzy jak wprowadzać w sposób świadomy zmianę kultury spójnej ze strategią
 • Zrozumienie w jaki sposób kultura organizacyjna pomaga lub utrudnia realizację strategii w Twojej firmie
 • Możliwość diagnozy przyczyny „konfliktów” kulturowych i ich konsekwencje biznesowe
 • Stworzenie modelu przywództwa, który będzie wspierał zmianę kulturową
838x620-2
Program
przywództwa
Dzień 1
 • Wprowadzenie do 7-wymiarowego modelu kultury redpill, zainspirowanego badaniami Hofstede i Minkov’a
 • Przyjrzenie się obecnej kulturze w Twojej firmie: Jaką organizacją jesteście? Jakie sposoby działania uznajecie za dobre lub złe? Czy jesteście spójni?
 • Typ kultur organizacyjnych (zalety / wady danej typologii)
 • Badanie StrategyQ - informacja zwrotna dla zespołu i raporty indywidualne
Dzień 2
 • Ty a kultura organizacyjna Twojej firmy: Na ile Twoje preferencje zbieżne są z kulturą organizacji? Co wnosisz do organizacji?
 • Kultura aspiracyjna określona przez lokalne kierownictwo - kim powinniście być jako zespół?
 • Kluczowe zmiany w praktykach i zachowaniach przy użyciu modelu 7D i Ace of Diamonds* stworzonych przez Redpill
 • Zmiana jako wyzwanie – aspekty CO i JAK
 • Zaangażowanie / Akcje / Działania uzupełniające
 • Od dobrej intencji, poprzez konsekwentne wdrażanie, do rozwiniętych zdolności
box-490x700-7
Moduł 2

Planowanie strategiczne i wdrażanie

W module 2 pytamy dlaczego, w dzisiejszym złożonym świecie, strategia rzadko jest skutecznie wdrażana. Uczestnicy wykorzystują studium przypadku lub rzeczywiste dane dostarczone przez uczestników, aby przyjrzeć się takim kwestiom jak spójność działań między funkcjami i realizacja priorytetów firmy zgodnie z celami strategicznymi.

Wykorzystujemy narzędzie do planowania strategicznego, SPEKs, aby pomóc uczestnikom zidentyfikować luki w myśleniu o kluczowych elementach strategii, planowaniu, wdrażaniu i wyznaczaniu celów, z uwzględnieniem podziału odpowiedzialności. Pomagamy również uczestnikom zrozumieć ich odpowiedzialność we wpieraniu innych w osiąganiu ich celów.

Korzyści
 • Poznanie sposobów przełożenia strategii z na cele, zadania i wskaźniki
 • Możliwość poznania podstaw analizy rynków, oceny możliwości i rozwijania celów strategicznych wraz z planami realizacji
 • Zdobycie wiedzy jak budować spójność miedzy funkcjami i jak rozwiązywać konflikty
 • Rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów i krytyczne kompetencje zespołu
 • Zrozumienie jak budować zaangażowanie poprzez skuteczną komunikację strategii w całej organizacji
838x620-1
Program
przywództwa
Dzień 1
 • Analiza sytuacji - przegląd rynku / ocena konkurencji / SWOT
 • Ocena szans możliwości
 • Zasady planowania - dopasowanie pionowe i poziome / definicja strategii / dopasowanie kulturowe
 • Wprowadzenie do studium przypadku - warsztaty z analizy sytuacji / oceny szans i możliwości
Dzień 2
 • Definiowanie celów strategicznych - Na jakie kluczowe pytania musimy znaleźć odpowiedź? Jakie działania będą niezbędne by przejść od stanu dzisiejszego do docelowego
 • Opracowanie planu -W jaki sposób zrealizujemy strategię? Czy procesy są przejrzyste, a zdolności zbudowane?
 • Koncentracja na priorytetach – cele i zadania
 • Zapewnienie spójności między funkcjami
 • Konsekwencje dla zarządzania wynikami – KPI’s / odpowiedzialności
box-490x700-5
Moduł 3

Siła przywództwa

W module 3 przyglądamy się przywództwu z perspektywy organizacyjnej i indywidualnej. Wykorzystujemy wyniki badania kultury, aby ustalić priorytety rozwojowe dla biznesu. Uczestnicy odpowiadają na pytanie DLACZEGO wspólne zachowania liderskie i wspierające praktyki organizacyjne są tak ważne dla pomyślnej realizacji strategii.

Na poziomie indywidualnym uczestnicy korzystają z naszych aplikacji CompetenceQ i BeliefQ, które pomagają im poznać ich własny styl przywództwa i oczekiwania od szefa / współpracowników / podwładnych.

Podczas programu stawiamy przed liderami wyzwanie zmierzenia się z koncepcją przywództwa sytuacyjnego i kulturowego, zakładając, że nie istnieje jeden idealny styl przywództwa i że tolerancja dla niewłaściwych zachowań może zniszczyć pozytywną kulturę przywództwa.

Korzyści
 • Zbudowanie świadomości, w jaki sposób zachowania liderskie wpływają na organizacje i jak mogą pomagać lub utrudniać realizację strategii
 • Zdobycie umiejętności diagnozowania, które zachowania liderskie są istotne z perspektywy doświadczeń kulturowych i określania niezbędnych z punktu widzenia realizacji strategii
 • Poznanie indywidualnego stylu przywództwa i zdobycie umiejętności przeprowadzania zmiany
 • Zbudowanie samoświadomości wśród uczestników, zapewniającej rozwój osobisty
838x620-3
Program
przywództwa
Dzień 1
 • Przegląd profilu grupowego / rodzajów kultury
 • Przywództwo (jak jest?) w porównaniu do celów strategicznych firmy
 • Zmiana zachowań (jak powinno być?) dla organizacji (z modułu 1)
 • Zmiana zachowań - od dobrej intencji do konsekwentnego wdrażania
Dzień 2
 • Zachowania - ćwiczenie informacji zwrotnej w bezpiecznym środowisku
 • Przywództwo w zmianie - model Redpill
 • Plan zmiany organizacyjnej - jaka jest „moja” rola
 • Osobiste zaangażowanie / ćwiczenie informacji zwrotnej
 • Utrwalanie zmian w systemie zarządzania wynikami, agendach spotkań i innych praktykach biznesowych