Polityka prywatności Redpill consulting Sp. z o.o.

1. Administratorem danych osobowych jest:
redpill consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słupska 69, 60-458, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - NIP 781-187-77-52
e-mail: odo@redpillconsulting.eu


2. Koordynator ochrony danych:
e-mail: odo@redpillconsulting.eu

3. Pozyskiwanie danych osobowych
Administrator danych osobowych co do zasady pozyskuje te dane od osób, których dane dotyczą.
Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Zależnie od procesu w jakim przetwarzane będą dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania danych może być:
-zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
-wykonywanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
-wypełnianie przez Administratora danych obowiązku prawnego na nim ciążącego, dla którego przetwarzanie danych jest niezbędne;
-ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, dla której niezbędne jest przetwarzanie danych;
-wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, dla którego przetwarzanie danych jest niezbędne;
-cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
W każdym przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych określony jest jednoznacznie cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych; przetwarzane są wyłącznie dane niezbędne.

5. Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych
Dane osobowe przechowywane są wyłącznie w okresie niezbędnym wobec celu ich przetwarzania.
Dane przetwarzane będą przez pracowników Redpill consulting lub przez osoby zatrudnione przez Redpill consulting na podstawie umów cywilno-prawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym, świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi niezbędne do realizacji celu procesu, w którym, przetwarzane są dane osobowe – na podstawie stosownych umów.

6. Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w granicach dozwolonych prawem. Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W odniesieniu do danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

II Oświadczenie o ochronie prywatności danych
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i za zainteresowanie naszą firmą. Gwarantujemy ochronę Państwa prywatności i danych osobowych poprzez wdrożenie i przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych.
Dla ułatwienia czytania poniższego oświadczenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane będzie dalej RODO.
Mogą Państwo odwiedzać naszą witrynę bez podawania swoich personaliów. Pozostają Państwo dla nas anonimowi. Aby móc wyświetlać nasze strony internetowe, są Państwo zobowiązani jedynie do podania danych przesłanych przez przeglądarkę do naszego serwera (patrz „Pliki dziennika”). Dalsze dane osobowe będą przechowywane tylko wtedy, gdy dobrowolnie wprowadzą je Państwo na stronie internetowej lub skorzystają z odpowiednich funkcji np. podczas rejestracji do naszego newslettera lub zamawiania materiałów informacyjnych.

Formularz kontaktowy
Mogą Państwo wprowadzać swoje dane osobowe w naszej witrynie, aby się z nami skontaktować. Dane osobowe, które są niezbędne do przetwarzania Państwa zgłoszenia (dane obowiązkowe) są zaznaczone. Podanie dalszych danych może być pomocne przy obsłudze Państwa zgłoszenia, ale nie jest obowiązkowe (dane opcjonalne). Za Państwa zgodą dane te są wykorzystywane i przechowywane wyłącznie w celu przetwarzania Państwa wiadomości (art. 6 ust. 2 1 zd. 1 lit. a RODO).

Pliki cookie
Pliki cookie to bardzo małe pliki tekstowe wykorzystywane przez strony internetowe, które są przez nas ustawiane, a Państwa przeglądarka przechowuje je na Państwa komputerze. Po ustawieniu pliku cookie wpływają do nas pewne informacje. Pliki cookie nie uruchamiają programów ani nie przesyłają wirusów do Państwa komputera.
Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmuje to w szczególności sesyjne pliki cookie. Takie pliki cookie zawierają i przechowują tzw. identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać różne żądania przeglądarki do wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie Państwa komputera po powrocie na naszą witrynę. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.
Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku. Pliki cookie można usunąć w dowolnym czasie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.
Informacje zawarte w plikach cookie służą do optymalizacji naszej oferty i zapewnieniu większego komfortu podczas przeglądania naszych stron. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
Przeglądarkę internetową można skonfigurować w taki sposób, aby informowała Państwa, gdy serwer internetowy będzie chciał wysłać plik cookie. Wówczas można zaakceptować plik cookie lub odmówić jego akceptacji. Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniami i odmówić akceptacji na przykład plików cookie innych firm lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcji niniejszej witryny może okazać się niemożliwe. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w systemie pomocy przeglądarki internetowej.

Pliki dziennika
Przy każdym Państwa wejściu na naszą witrynę gromadzimy następujące informacje o Państwa komputerze: adres IP komputera, żądanie z przeglądarki i czas tego żądania. Ponadto podczas tego żądania zapisywany jest stan i ilość przesłanych danych, a także informacje o produkcie i wersji używanej przeglądarki oraz systemie operacyjnym Państwa komputera. Śledzimy również stronę, która przekierowała Państwa na naszą stronę. Dane te są wykorzystywane do obsługi naszej witryny, a w szczególności do wykrywania i eliminowania błędów w witrynie, ustalania natężenia ruchu w witrynie oraz wprowadzania zmian i ulepszeń (podstawa prawna): art. 6 ust. 1 zdanie 1 f RODO).

Łącza do platform mediów społecznościowych
Nasza witryna zawiera łącza do naszych stron na różnych platformach społecznościowych. Zwracamy uwagę, że klikając na te łącza, opuszczają Państwo naszą witrynę oraz obszar ważności niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności danych. Na platformach mediów społecznościowych obowiązują wyłącznie odpowiednie Oświadczenia o ochronie prywatności danych oraz warunki użytkowania operatora takich mediów.

Wtyczki mediów społecznościowych
Używamy następujących wtyczek mediów społecznościowych: Facebook, LinkedIn i Twitter. Zawartość wtyczki jest przekazywana do odpowiedniego operatora platformy mediów społecznościowych wyłącznie po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Nie mamy żadnego wpływu na zbierane dane i procesy ich przetwarzania ani nie mamy informacji na temat pełnego zakresu gromadzenia danych, celów i okresów ich przechowywania. Przesyłane dane to (zgodnie z naszą wiedzą) adres URL odwiedzanej strony oraz adres IP i/lub inna używana przez Państwa identyfikacja zależna od platformy. Jeśli są Państwo zalogowani do odpowiedniej platformy mediów społecznościowych w tym samym czasie, odpowiedni operator może przypisać wizytę w takich witrynach do konta Państwa użytkownika.
Udostępniając wtyczki, oferujemy Państwu możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam doskonalić naszą ofertę i zwiększać jej atrakcyjność dla Państwa jako użytkownika. Podstawę prawną korzystania z wtyczek stanowi art. 6 ust. ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
Cel i zakres gromadzenia danych przez odpowiedniego operatora platformy mediów społecznościowych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez operatora, jak również Państwa prawa i opcje ustawień w zakresie ochrony prywatności znajdują się w Oświadczeniach o ochronie prywatności danych odpowiedniego operatora platformy mediów społecznościowych:
• Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook posiada certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności UE-USA.

• LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, USA; www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn posiada certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności UE-USA.

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, które są pobierane przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszą wiedzą: Poprzez integrację konwersji AdWords Google otrzymuje informacje, że wywołali Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli ogłoszenie o nas. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google, Google może połączyć Państwa wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w usłudze Google lub nie są Państwo zalogowani, może się zdarzyć, że dostawca uzyska i zachowa Państwa adres IP.

Uczestnictwo w tym procesie śledzenia można zablokować na różne sposoby: a) poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej, w szczególności poprzez wyłączenie zewnętrznych plików cookie; nie będą Państwo wówczas otrzymywać żadnych reklam od zewnętrznych dostawców; b) poprzez wyłączenie plików cookie do śledzenia konwersji, poprzez ustawienie przeglądarki tak, aby pliki cookie były blokowane przez domenę „www.googleadservices.com", https://safety.google/privacy/ads-and-data/?hl=pl, przy czym ustawienie to jest usuwane po usunięciu plików cookie; c) poprzez dezaktywację opartych na zainteresowaniach reklam dostawców w ramach kampanii samoregulacyjnej „About Ads” za pośrednictwem łącza http://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to jest usuwane po usunięciu plików cookie; d) poprzez trwałą dezaktywację przeglądarki Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome w swoich przeglądarkach a pośrednictwem łącza http://www.google.com/settings/ads/plugin. Należy pamiętać, że pełne korzystanie z niektórych funkcji niniejszej witryny może okazać się wówczas niemożliwe.

Zakres niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności danych
Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności danych dotyczy naszej witryny internetowej o adresie www.redpillconsulting.eu oraz www.redpillconsulting.pl W przypadku korzystania z hiperłącza do połączonej witryny należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za warunki ochrony danych osób trzecich ani nie udzielamy gwarancji w tym zakresie. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych witryn należy zapoznać się z obowiązującą polityką prywatności.

Cofnięcie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania danych
Jeśli udzielili Państwo swojej zgody, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na ważeniu interesów, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o podanie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w taki sposób, w jaki to czyniliśmy. Jeśli Państwa sprzeciw będzie uzasadniony, zbadamy sytuację i wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych bądź wskażemy Państwu istotne przesłanki przemawiające za kontynuacją przetwarzania danych.
W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych.
Mogą Państwo przesłać nam swoje odwołanie zgody lub sprzeciw na następujący adres: odo@redpillconsulting.eu. Jeśli chcą Państwo skorzystać z innych środków komunikacji, prosimy użyć poniższych danych kontaktowych podanych w części „Podmiot odpowiedzialny”.

Państwa prawa
Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie danych osobowych:
• Prawo do informacji
• Prawo do sprostowania lub usunięcia danych
• Prawo do ograniczenia przetwarzania
• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• Prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
Podmiot odpowiedzialny
Redpill consulting Sp. z o.o.
ul. Słupska 69
60-458 Poznan, Polska
E-Mail: odo@redpillconsulting.eu lub nasz adres pocztowy z dopiskiem „Koordynator ochrony danych”.
Jednocześnie informujemy, że
Możesz się z nami kontaktować:
• listownie na adres siedziby Redpill Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Słupska 69, 60-458 Poznań
lub
• mailowo na adres: odo@redpillconsulting.eu

Został ustanowiony Koordynator Ochrony Danych, do którego można się zwrócić z pytaniem lub żądaniem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:
• listownie na adres siedziby Redpill consulting Sp. z o.o.,
• mailowo na adres: odo@redpillconsulting.eu

Obowiązek informacyjny dla osób zatrudnionych lub współpracujących z kontrahentem lub klientem Redpill consulting Sp. z o.o.
Redpill consulting Sp. z o.o. jest Administratorem danych w zakresie przetwarzania danych z monitoringu.
Osobom monitorowanym przysługuje prawo do wglądu przetwarzanych danej osoby danych. Przysługuje prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych. Przysługuje prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest:
Redpill consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słupska 69, 60-458, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - NIP 781-187-77-52
e-mail: odo@redpillconsulting.eu

Koordynator ochrony danych:
e-mail: odo@redpillconsulting.eu

Twoje dane osobowe w zakresie danych kontaktowych zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od Wykonawcy/Podwykonawcy, którego Pani/Pan reprezentuje. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach: prowadzenia z Panią/Panem korespondencji, nawiązania i realizacji kontraktów, związanych z podejmowanymi przez Panią/Pana działaniami w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy, którego Pani/Pan reprezentuje, w tym działaniami wynikającymi z umowy zawartej pomiędzy Redpill consulting Sp. z o.o., a Wykonawcą, oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Redpill consulting Sp. z o.o., polegający na zawieraniu lub realizacji umów, prowadzeniu korespondencji z kontrahentami oraz załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji postanowień umowy oraz praw i obowiązków z nich wynikających. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą usługi niezbędne do wykonania umowy zawieranej z Wykonawcą, którego Pani/Pan reprezentuje. Administrator danych informuje o prawie do żądania od Redpill consulting Sp. z o.o. o dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne w zakresie, w jakim zostały one pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością prawidłowego utrzymywania relacji z Wykonawcą/Podwykonawcą, którego Pani/Pan reprezentuje.